Υπηρεσίες Print

Το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας είναι:

 Λογιστικές Υπηρεσίες
 2
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
 3 Υπηρεσίες σε φορείς του Γ’ ΚΠΣ
 4
Ελεγκτικές Υπηρεσίες
 5Κατάρτιση χρηματοοικονομικών μελετών και η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης: Η Plural Consulting μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση να συντάξει μια ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη. Οι μελέτες αυτές συντάσσονται με βάση διεθνή πρότυπα σε συνεργασία με τη διοίκηση της επιχείρησης.
 6 Η διενέργεια ερευνών αγοράς (προϊόντων, προσωπικού) και η αναζήτηση και επιλογή ειδικευμένου προσωπικού επιχειρήσεων.
 7
Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού